ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การเก็บข้อมูลแบบเก่า ถูกเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และสะดวกต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความเร็วและง่ายต่อการทำงานต่างๆ จึงมีความต้องการที่จะใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการใช้ระบบฐานข้อมูล

      กลุ่มผู้จัดทำได้เห็นเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาตัวหนังสือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์และเรื่องที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์และเรื่องที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเว็บที่เต็มไปด้วยเนื้อหาทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อ ไม่อยากค้นหาเว็บที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือ และบางเรื่องบางความรู้ยังไม่มีปรากกฎในเว็บไซต์ กลุ่มที่จัดทำโครงการขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้จัดทำจึงทำเว็บไซต์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อสะดวกในการค้นคว้าและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

      ทางผู้จัดทำโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการซึ่งมีกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานและยังช่วยลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ ระบบมีความสะดวกรวดเร็ว

blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved